Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR en elke stichting een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) moet hebben. In de GMR zit een vertegenwoordiging van de  schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

Op schoolniveau hebben we een MR, deze bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding.

 Lianne Piek    personeelsgeleding
 Maaike Bos     personeelsgeleding
 Evelien Wubbels  personeelsgeleding
 Gertjan Oldenburger  oudergeleding
 Sonja de Graaf  oudergeleding
 Koos Slor  oudergeleding


De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn openbaar. De verslaglegging van de MR vergaderingen kunt u op school inzien. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.primenius.nl